Retone bokfölag. Ett bokförlag som sätter fantasi, avkoppling och kvalitet för läsaren i de böcker vi ger ut som bokförlag.

 Tillvaron färgas med vackra bilder men lika mycket med det goda, skrivna ordet i form av en bok.

Välj undersidor - klicka:

 

Tillbaka till sida 1

 

Beställ din bok i Webshoppen

 

- av privatpersoner / företag

 

- av bokhandel

 

 

 

- BOKNYHETER!

 

 

 

- Hur vi arbetar

 

- Författaren i centrum

 

- Bokhandeln vår styrka

 

- Press och media

 

- Kollegor konkurrenter

 

- Kontakta oss på Retone

 

 

 

- Bok - eBok - Ljudbok

 

- Teknik och framtid

 

- Bokens historia

 

- Att läsa en bok

 

 

 

- Grammofon Retone

 

 

 

- Till sist

 

Bokförlag, bok, böcker och utgivning av böcker.

Vi beklagar att du hamnade här.

Välj någon av undersidorna till höger.

Detta är en boksida som avänds uteslutande som test.

retone

Översatt version av boken / bokförlag / böcker / bokförläggare

.google-src-text {display: none !important} .google-src-active-text {display: block!important;color:black!important; font-size:12px!important;font-family:arial,sans-serif!important}.google-src-active-text a {font-size:12px!important}.google-src-active-text a:link {color:#00c!important;text-decoration:underline!important}.google-src-active-text a:visited {color:purple!important;text-decoration:underline!important}.google-src-active-text a:active {color:red!important;text-decoration:underline!important}

Chapter 1: How do I write a bok / böcker for the Kapitel 1: Hur skriver jag ett bok / böcker för

proposed rules category? föreslagna reglerna kategori?

Notes: In this chapter, "we," "our," or "OFR" refer to the Office of the Federal Register, National Archives and Records Anteckningar: I det här kapitlet, "vi", "vår" eller "OFR" refererar till kontoret för Federal Register, Riksarkivet och Records

Administration, and "you" or "your" refer to Federal agencies that prepare documents for publication in the Federal Administration, och "du" eller "din" avser federala organ som förbereder bok / böcker för publicering i den federala

Register . Registrera.

Use the examples in this chapter as models for style, not content. Använd exemplen i detta kapitel som modeller för stil, inte innehåll. Although many of these are single-spaced for visual Även om många av dessa är enkelt radavstånd för visuell

impact, you must double-space your document. effekt, måste du dubbelklicka utrymme dokumentet.

1.1 What types of documents go in the proposed rules category? 1,1 Vilka typer av bok / böcker går i de föreslagna bestämmelserna kategori?

This category contains documents that propose changes to your agency's regulations in the Code Denna kategori innehåller bok / böcker som föreslår ändringar i verkets föreskrifter i koden

of Federal Regulations (bokförlag) and request public comment on those proposed changes. of Federal Regulations (bokförlag) och begära offentligt kommentera de föreslagna ändringarna. Your Din

bok / böcker may propose regulatory text or describe the subjects and issues involved. bok / böcker kan föreslå lagstiftningsåtgärder text eller beskriva ämnen och frågor som berörs. The OFR Den OFR

publishes in the proposed rules any bok / böcker that serves as the first public notice of a rulemaking publicerar i de föreslagna bestämmelserna något bok / böcker som fungerar som den första offentliga tillkännagivande om att en reglering

proceeding and invites public input. förfarandet och inbjuder allmänheten ingång. Typical documents in this category are: Typiska bok / böcker i denna kategori är:

C Advance notices of proposed rulemaking, notices of inquiry, notices of intent. C Advance meddelanden om föreslagna reglering, meddelanden förhöras, meddelanden om avsikt.

C Proposed rules. C Föreslagna regler.

C Petitions for rulemaking. C framställningar för reglering.

C Unified Agenda of Federal Regulatory and Deregulatory Actions. C Unified agenda federala föreskrifter och avreglerande åtgärder.

C Documents that affect other documents previously published in the proposed rules C bok / böcker som påverkar andra bok / böcker som tidigare publicerats i de föreslagna reglerna

category. kategori. These documents: Dessa dokument:

C Extend the comment deadline. C Utvidga kommentaren deadline.

C Announce a meeting or hearing. C Tillkännage ett möte eller en förhandling.

C Publish or announce the availability of supplemental information. C Publicera eller tillkännage tillgängligheten av kompletterande information.

C Withdraw or terminate a proposed rule. C dra tillbaka eller avsluta en föreslagen regel.

C Correct a previously published proposed rule. C Korrekt en tidigare publicerad föreslagna regeln.

C Negotiated rulemaking documents. C förhandlade reglering dokument. These documents: Dessa dokument:

C Establish committees. C inrätta kommittéer.

C Announce committee meetings. C Meddela möten.

1.2 What are the requirements for a bok / böcker in the proposed rules category? 1,2 Vad krävs för ett bok / böcker i de föreslagna bestämmelserna kategori?

A bok / böcker published in the proposed rules category should include the following items: Ett bok / böcker som publicerades i de föreslagna bestämmelserna kategorin bör innehålla följande punkter:

C Billing Code. C Billing kod.

C Headings. C Rubriker.

C Preamble. C ingressen.

C List of Subjects. C Förteckning över ämnen.

C Words of Issuance. C Ord på utgivning.

C Regulatory Text. C Regulatory text.

C Signature Block. C signatur.

Remember, your bok / böcker may propose regulatory text or describe the subjects and issues Kom ihåg att ditt bok / böcker föreslå lagstiftningsåtgärder text eller beskriva ämnen och frågor

involved. involverade.

1-3 1-3

Billing Code Fakturering kod

1.3 What is a billing code and how do I get one? 1.3 Vad är ett fakturerings-kod och hur får jag en?

The Government Printing Office (GPO) assigns each agency that publishes in the Federal Regeringen Printing Office (GPO) tilldelar varje myndighet som publicerar i Förbundsrepubliken

Register a billing code which GPO uses to bill your agency for printing costs. Registrera en fakturering kod som GPO använder för att debitera ditt byrå för utskriftskostnader. Your agency must Din fastighetsbyrå måste

identify an individual as your Printing Officer, the liaison between your agency and GPO for all identifiera en enskild person som din utskrift Officer, samordningsorganet mellan byrån och GPO för alla

billing matters. fakturering frågor. GPO gives your Printing Officer the billing code for your agency. GPO ger dina utskrifter Officer fakturering koden för din byrå.

Your billing code must appear on each bok / böcker submitted for publication in the Federal Din fakturering kod måste finnas på varje bok / böcker lämnades för offentliggörande i Förbundsrepubliken

Register . Registrera.

C Obtain your billing code from your agency Printing Officer. C Skaffa din fakturering kod från din agentur Utskrift Officer.

C Type the billing code at the top of the first page of the original(s) and the certified copies C Typ fakturering koden längst upp på första sidan av den ursprungliga (er) och de bestyrkta kopiorna

of each document. av varje dokument.

C Type a "P" (WordPerfect), "F" (Coded), or "U" (Uncoded or ASCII) after your billing C Typ ett "P" (WordPerfect), "F" (kodad), eller "U" (okodat eller ASCII) efter fakturering

code when submitting a disk with your document. kod när de lämnar in en diskett med dokumentet. (See chapter 5.) (Se kapitel 5.)

C Remember that your billing code may change each year. C Kom ihåg att din debitering koden kan ändras varje år.

Headings Rubriker

1.4 What information should go in the headings section at the beginning of my 1,4 Vilken information bör gå i rubrikerna avsnitt i början av min

proposed rule? föreslagna regeln?

Begin each proposed rule bok / böcker with headings that identify your agency and the subject Börja varje föreslagna regeln bok / böcker med rubriker som identifierar din fastighetsbyrå och motivet

matter of your document. fråga om dokumentet. The headings of a proposed rule bok / böcker also identify the bokförlag title Rubrikerna en föreslagna regeln Kartläggs också den gemensamma referensramen titeln

and part your bok / böcker proposes to amend. och en del dokumentet föreslår bör ändras. Present the headings for a proposed rule bok / böcker in Presentera rubriker för en föreslagen regel bok / böcker i

this format. detta format.

C Department Name. C Avdelningsnamn.

C Subagency Name. C Subagency namn.

C bokförlag Citation. C bokförlag Citation.

C Agency Docket Number (optional). C byrån Docket Number (tillval).

C Regulation Identifier Number (RIN). C förordning Identifier Number (RIN).

C Subject Heading. C ämnesord.

or eller

C Agency Name. C byrån namn.

C bokförlag Citation. C bokförlag Citation.

C Agency Docket Number (optional). C byrån Docket Number (tillval).

C Regulation Identifier Number (RIN). C förordning Identifier Number (RIN).

C Subject Heading. C ämnesord.

The "Department" and "Subagency" headings for a bok / böcker must reflect the department and I "Avdelning" och "Subagency" rubriker för ett bok / böcker måste återspegla avdelningen och

subagency names as shown in the bokförlag chapter the bok / böcker that proposes to amend. subagency namn som visas i bokförlag kapitel bok / böcker som föreslår en ändring. If your Om din

agency is not a cabinet-level department, do not use a subagency heading. byrå är inte ett skåp nivå avdelning, använd inte en subagency rubrik.

1-4 1-4

If the bokförlag chapter is assigned to a subagency of a cabinet-level department, the department name Om bokförlag kapitel tilldelas en subagency i ett skåp nivå avdelning, avdelningens namn

must still appear in the bok / böcker headings. måste fortfarande visas i dokumentet rubriker. (See example 1.) (Se exempel 1.)

The "bokförlag Citation" heading contains the number of the bokförlag title and the number of each part the Den "gemensamma referensramen Citation" rubrik innehåller antalet bokförlag titel och hur många av varje del i

bok / böcker proposes to amend. bok / böcker som föreslår en ändring. Even if the bok / böcker affects only one paragraph within a part, Även om dokumentet berör endast en punkt i en del,

include that part number. inbegripa den del nummer.

The "Agency Docket Number" heading is the internal file number your agency may assign. "Byrån Docket Number" rubrik är det interna filnumret din agentur kan överlåta. This Detta

heading is optional. rubrik är valfritt.

The "RIN Number" is assigned by the Regulatory Information Service Center and identifies each Den "RIN Number" tilldelas av den föreskrivande Information Service Center och identifierar varje

regulatory action listed in the Unified Agenda of Federal Regulatory and Deregulatory Actions. författning som anges i Unified agendan federala föreskrifter och avreglerande åtgärder.

The "Subject Heading" is a brief statement describing the document. Den "ämnesord" är ett kort uttalande som beskriver dokumentet. You may use the bokförlag part Du kan använda bokförlag part

heading if it describes the content of the document. rubriken om den beskriver innehållet i dokumentet. However, use more specific information when Dock använda mer specifik information när

the bok / böcker amends several parts or when the part heading is too general. dokumentet ändrar flera delar eller när den del rubrik är alltför allmän.

Example 1: Headings for a proposed rule bok / böcker from a cabinet-level department. Exempel 1: rubriker för en föreslagna regeln bok / böcker från ett skåp nivå avdelning.

DEPARTMENT OF COMMERCE Department Name Department of Commerce Avdelningsnamn

National Oceanic and Atmospheric Subagency Name National Oceanic and Atmospheric Subagency namn

Administration Administration

15 bokförlag Part 946 bokförlag Citation 15 bokförlag Part 946 bokförlag Citation

RIN 0648-AI90 RIN Number RIN 0648-AI90 RIN-nummer

Coastal Energy Impact Program Subject Heading Coastal Energi Impact Program ämnesord

Example 2: Headings for a proposed rule bok / böcker from a non-cabinet agency. Exempel 2: rubriker för en föreslagna regeln bok / böcker från en icke-skåp byrå.

FEDERAL RESERVE SYSTEM Agency Name Federal Reserve System myndighetens namn

12 bokförlag Part 220 bokförlag Citation 12 bokförlag Part 220 bokförlag Citation

[No. [Nej. 85-959] Agency Docket Number 85-959] byrån Docket Antal

(Optional) (Tillval)

RIN 0648-FR22 RIN Number RIN 0648-FR22 RIN-nummer

Credit by Brokers and Dealers Subject Heading Kredit genom mäklare och handlare ämnesord

1-5 1-5

If you issue a follow-up document, duplicate the headings of the earlier document, and add a Om du utfärdar en uppföljning av dokumentet, duplicera rubrikerna för de tidigare bok / böcker och lägga till en

distinguishing phrase to the subject heading. skilja fras till ämnet rubrik.

Example 3: Headings for a follow-up proposed rule document. Exempel 3: Rubriker för ett förslag till uppföljning regeln dokument.

FEDERAL RESERVE SYSTEM Agency Name Federal Reserve System myndighetens namn

12 bokförlag Part 220 bokförlag Citation 12 bokförlag Part 220 bokförlag Citation

[No. [Nej. 85-959] Agency Docket Number 85-959] byrån Docket Antal

(Optional) (Tillval)

RIN 0648-FR22 RIN Number RIN 0648-FR22 RIN-nummer

Credit by Brokers and Dealers; Extension Subject Heading Kredit genom mäklare och handlare, Extension ämnesord

of Time for Comments tid för kommentarer

If there are multiple agencies and bokförlag citations in the heading, see section 8.14. Om det finns flera byråer och bokförlag citeringar i rubriken, se avsnitt 8.14.

Preamble Ingress

1.5 What are the preamble requirements for a bok / böcker in the proposed rules 1.5 Vilka är skälen för ett bok / böcker i de föreslagna reglerna

category? kategori?

Each agency bok / böcker published in the proposed rules category of the Federal Register must Varje organ som offentliggjordes i de föreslagna reglerna kategorin Federal Register måste

contain a preamble. innehåller en ingress. The preamble follows the subject heading of the document. I ingressen följer motivet rubrik i dokumentet. It explains the Det förklarar

basis and purpose of the regulatory text, but contains no regulatory text. grund och syfte med det föreskrivande text, men innehåller inga bestämmelser text. It arranges basic Det ordnar grundläggande

information on the "who, what, where, when, and why" of a bok / böcker for the reader's information om "vem, vad, var, när och varför" av ett bok / böcker för läsarens

convenience. bekvämlighet. The preamble captions are: I ingressen bildtexter är:

C AGENCY: C Agency:

C ACTION: C ÅTGÄRD:

C SUMMARY: C SAMMANFATTNING:

C DATES: C DATUM:

C ADDRESSES: C-adresser:

C FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: C För ytterligare information kontakta:

C SUPPLEMENTARY INFORMATION: C KOMPLETTERANDE INFORMATION:

These captions must appear in the order shown. Dessa rubriker ska visas i den ordning som visas. An explanation and examples of what must En förklaring och exempel på vad som måste

appear within each caption follow. förekommer inom varje bildtext följa.

1-6 1-6

AGENCY caption. AGENCY bildtext.

The AGENCY caption states the "who" of a bok / böcker by identifying the agency issuing it. BYRÅN bildtext anger "vem" av ett bok / böcker genom att identifiera det organ som utfärdat den.

This caption usually repeats the name of the agency as carried in the document's headings. Detta bildtext upprepar oftast namnet på myndigheten som transporteras i dokumentets rubriker. When När

the name of a subagency and cabinet-level department appear together, carry the subagency name namnet på en subagency och skåp nivå avdelning visas tillsammans, bär subagency namn

first and then the department's commonly used acronym or shortened name. först och sedan avdelningens vanligaste akronym eller förkortade namn. For organizational För organisatoriska

clarity, you may choose to include in this caption the name of an office which is not listed in the klarhet, kan du välja att inkludera i denna bildtext namn ett kontor som inte finns med i

document's headings. dokumentets rubriker.

Example 4. Exempel 4.

AGENCY: Office of the Secretary, USDA. BYRÅ: Kansliet för sekreterare, USDA.

AGENCY: National Archives and Records Administration. Byrå: National Archives och Records Administration.

AGENCY: Consumer Product Safety Commission. Byrå: Consumer Product Safety Commission.

AGENCY: Environmental Protection Agency. Uppdragsgivare: Naturvårdsverket.

AGENCY: National Park Service, Interior. Byrå: National Park Service, Interiör.

AGENCY: Bureau of Public Debt, Fiscal Service, Treasury. Byrå: Bureau of Public Debt, Fiscal Service, Treasury.

ACTION caption. ACTION bildtext.

The ACTION caption identifies the type of document. ACTION bildtext identifierar typ av dokument. It does not summarize the substance of a Det gör sammanfatta inte innehållet i en

document. dokument.

The following examples represent typical captions for a proposed rule document. Följande exempel utgör typiska bildtexter till en föreslagen regel dokument. Others are Andra är

possible. möjlig.

Example 5. Exempel 5.

ACTION: Proposed rule. ÅTGÄRD: Förslag till regel.

ACTION: Proposed rule; extension of comment period. ÅTGÄRD: föreslagna regeln; förlängning av kommentarer period.

ACTION: Proposed rule; correction. ÅTGÄRD: föreslagna regeln; korrigering.

ACTION: Proposed rule; notice of hearing (or meeting). ÅTGÄRD: föreslagna regeln; meddelande av hörsel (eller möte).

ACTION: Proposed rule; withdrawal (or termination). ÅTGÄRD: föreslagna regeln, tillbakadragande (eller uppsägning).

ACTION: Notice of proposed rulemaking. ÅTGÄRD: Kallelse till föreslagen reglering.

ACTION: Advance notice of proposed rulemaking. ÅTGÄRD: Förhandsmeddelande av föreslagen reglering.

ACTION: Petition for rulemaking. ÅTGÄRD: ansökan om reglering.

ACTION: Petition for rulemaking; denial. ÅTGÄRD: Framställning av reglering, förnekelse.

ACTION: Petition for rulemaking; withdrawal. ÅTGÄRD: Framställning av reglering, uttag.

ACTION: Proposed policy statement. ÅTGÄRD: Förslag till programförklaring.

ACTION: Proposed rule; availability of supplemental information. ÅTGÄRD: föreslagna regeln, tillgängligheten av kompletterande information.

1-7 1-7

SUMMARY caption. SAMMANFATTNING bildtext.

Under the SUMMARY caption you explain the "what," "why," and "effect" of the document. Under SAMMANFATTNING bildtexten du förklara "vad", "varför" och "effekten" av dokumentet. In I

the SUMMARY, you must answer these three questions: sammanfattningen, måste du svara på dessa tre frågor:

C What action is being taken? C Vilka åtgärder vidtas?

C Why is this action necessary? C Varför är denna åtgärd nödvändig?

C What is the intended effect of this action? C Vad är den avsedda effekten av denna åtgärd?

Use the following guidelines in preparing a SUMMARY. Använd följande riktlinjer för att förbereda en sammanfattning.

C Use language a non-expert will understand. C Använd språket en icke-expert förstår.

C Describe what the bok / böcker does, not how it affects the bokförlag. C Beskriv vad dokumentet gör, inte hur det påverkar den gemensamma referensramen.

C Refer to an act of Congress by the popular name of the act. C Se en akt av kongressen den populära namnet på lagen.

C Do not use legal citations. C Använd inte juridiska citeringar.

C State what your bok / böcker does; do not include regulatory history or extensive C Ange vad dokumentet gör; inkluderar inte regelverket historia eller omfattande

background. bakgrund.

C Do not include qualifications, exceptions, or specific details. C Ta inte med kvalifikationer, undantag eller specifika detaljer.

C Be brief. C vara kortfattad.

You may not use the SUMMARY to prove a point or argue a case. Du får inte använda SAMMANFATTNING att bevisa en punkt eller hävda ett ärende. Supporting information, Stödjande information

details, discussion of the regulatory history, and precise legal citations are essential in an adequate information, diskussion av den rättsliga historia och exakta juridiska citat är avgörande för en adekvat

preamble but do not belong in the SUMMARY. ingressen, men hör inte hemma i sammanfattningen. Extended discussion of the proposed rule belongs Utvidgad diskussion om den föreslagna regeln hör

in the SUPPLEMENTARY INFORMATION section. i de kompletterande uppgifterna avsnitt.

Example 6. Exempel 6.

SUMMARY: The Coast Guard proposes to amend the uninspected vessel rules SAMMANFATTNING: Kustbevakningen föreslår att ändra Ej kontrollerad fartyget regler

by requiring emergency position indicating radio beacons (EPIRBs). genom att kräva akut lägesindikerande radiofyrar (EPIRB). The Den

Emergency Position Indicating Radio Beacons on Uninspected Vessels Emergency lägesindikerande radiofyrar på Ej kontrollerad fartyg

Requirements Act amends the shipping laws of the United States by Krav lagen ändrar sjöfarten lagarna i USA av

requiring uninspected commercial vessels to have the number and type of kräver Ej kontrollerad kommersiella fartyg har antalet och typen av

EPIRBs prescribed by rule. EPIRB föreskrivs i regel. These rules will ensure rapid and effective Dessa regler kommer att säkerställa snabba och effektiva

search and rescue during emergency situations. sök och räddning i nödsituationer.

DATES caption. DATUM bildtext.

The DATES caption presents the "when" of a document. Den DATUM bildtext presenterar "när" av ett dokument. Include the dates that are essential to Inkludera datum som är viktiga för

the document. dokumentet.

Include the following dates, if appropriate: Inkludera följande datum, i förekommande fall:

C Comment deadlines. C Kommentar tidsfrister.

C Extension of comment deadlines. C Förlängning av kommentar tidsfrister.

C Request for a hearing (or meeting) deadline. C Begäran om förhandling (eller möte) tidsfrist.

C Public hearing (or meeting) dates. C Offentlig utfrågning (eller möte) datum.

C Other dates the public may need to know. C Andra datum allmänheten kan behöva veta.

OFR computes and inserts dates tied to Federal Register publication or OFR filing using the OFR beräknar och skär datum knutet till Federal Register publicering eller OFR arkivering med hjälp av

"Table of Effective Dates and Time Periods." "Tabell över ikraftträdandedatum och tidsperioder." This table appears in the Reader Aids section of the Denna tabell visas i Reader Aids delen av

1-8 1-8

first Federal Register issue each month. första federala Registrera frågan varje månad. In computing the date, we count the day after publication I datorvärlden dagen räknar vi dagen efter offentliggörandet

as the first day. som den första dagen. When a date falls on a weekend or a Federal holiday, we use the next Federal När ett datum infaller på en helg eller en federal helgdag, använder vi de kommande federala

business day. arbetsdag. If we are to compute and insert a date, present the date as shown in example 7. Om vi ska beräkna och sätta ett datum, presentera det datum som i exempel 7. We Vi

compute dates based only on OFR filing or publication in the Federal Register . beräkna datum baseras enbart på OFR registrering eller offentliggörande i Federal Register.

Example 7. Exempel 7.

DATES: Submit comments on or before [INSERT DATE 60 DAYS AFTER DATE OF DATUM: lämna synpunkter på eller före [infoga datum 60 dagar efter dagen för

PUBLICATION IN THE FEDERAL REGISTER]. OFFENTLIGGÖRANDE i Federal Register].

Example 8. Exempel 8.

DATES: The agency must receive comments on or before October 20, 199x. DATUM: Byrån måste få kommentarer på eller före den 20 oktober 199x.

A public hearing will be held at 9 am, October 9, 199x. En offentlig utfrågning kommer att hållas kl 9, 9 oktober, 199x.

Submit requests to present oral testimony on or before October 2, Lämna in ansökningar för att presentera muntligt vittnesmål på eller före den 2 oktober

199x. 199x.

Place no more than four dates under the captions "DATES." Placera inte mer än fyra datum under rubriker "datum".

Example 9: Format in proposed rule with four dates. Exempel 9: Format i föreslagna regeln med fyra datum.

DATES: The hearing dates are: DATUM: Förhandlingen datum:

1. 1. March 26, 199x, 9:30 am to 5 pm, Philadelphia, PA. Mars 26, 199x, 9:30 AM till 5 pm, Philadelphia, PA.

2. 2. April 3, 199x, 9:30 am to 5 pm, Chicago, IL. April 3, 199x, 9:30 AM till 5 pm, Chicago, IL.

3. 3. April 8, 199x, 9:30 am to 5 pm, Atlanta, GA. April 8, 199x, 9:30 AM till 5 pm, Atlanta, GA.

4. 4. April 15, 199x, 9:30 am to 5 pm, Denver, CO. April 15, 199x, 9:30 AM till 5 pm, Denver, CO

If you have more than four dates, place them in the SUPPLEMENTARY INFORMATION Om du har fler än fyra datum, placera dem i den kompletterande informationen

section of the preamble under a heading such as "Public Participation" or "Hearings." This avsnitt i ingressen under en rubrik som "allmänhetens deltagande" eller "Hearings." Denna

requirement generally does not apply to comment deadlines. Kravet i allmänhet inte av att kommentera tidsfrister.

Example 10. Exempel 10.

DATES: See Supplementary Information section for hearing dates. DATUM: Se avsnitt tilläggsinformation för hörsel datum.

Do not include information other than dates in the DATES caption. Ta inte med annan information än datum i DATUM bildtext. Place any discussion of Placera någon diskussion om

meeting agenda, content of material available for inspection, etc. in the SUPPLEMENTARY mötets dagordning, innehåll av material tillgängligt för inspektion, etc. i den kompletterande

INFORMATION section. INFORMATION avsnitt.

Remember that DATES and ADDRESSES are separate captions. Kom ihåg att datum och adresser separata rubriker. All date information must All aktuell information måste

appear in the DATES caption. visas i datum bildtext.

1-9 1-9

ADDRESSES caption. ADRESSER bildtext.

The ADDRESSES caption contains the "where" of the document. Adresserna Bildtexten innehåller "där" i dokumentet. Include any address that the Inkludera alla adress som

public needs to know. allmänheten behöver veta. You may include addresses for: Du kan inkludera adresser för:

C Mailing public comments. C Mailing allmänhetens synpunkter.

C Hand-delivering public comments. C Hand-tillhandahålla offentliga kommentarer.

C Attending a public hearing (or meeting). C Delta i en offentlig utfrågning (eller möte).

C Examining any material available for public inspection. C undersöka något material tillgängligt för allmänheten.

Do not include information other than addresses in the ADDRESSES caption. Ta inte med annan information än adresser i ADRESSER bildtext. Place any Placera eventuella

discussion of how to submit comments, how to register for a meeting, meeting agenda, content of diskussion om hur du lämna synpunkter, hur man registrera sig för ett möte, dagordningen för bolagsstämman, innehåll av

material available for inspection, etc. in the SUPPLEMENTARY INFORMATION section. material tillgängligt för inspektion, etc. i den kompletterande informationen avsnitt. If you Om du

are accepting electronic comments, place electronic addresses in the ADDRESSES section, and accepterar elektroniska kommentarer, placera elektroniska adresser i ADRESSER avsnittet och

detailed requirements in the SUPPLEMENTARY INFORMATION section. detaljerade krav i den kompletterande informationen avsnitt. (See examples 15 (Se exempel 15

and 16.) och 16.)

Place no more than four addresses under the caption "ADDRESSES." Placera inte mer än fyra adresser under rubriken "Adresser".

Example 11: Format in proposed rule with four addresses. Exempel 11: Format i föreslagna regeln med fyra adresser.

ADDRESSES: The hearing locations are: ADRESSER: Förhandlingen platser är:

1. 1. Philadelphia -- Ramada Inn (Meadows Ballroom, Section A & B), 76 Philadelphia - Ramada Inn (Meadows Ballroom, avsnitt A och B), 76

Industrial Highway, Essington, PA 19029. Industrial Highway, Philadelphia, PA 19.029.

2. 2. Chicago -- O'Hare Ramada Inn (Penthouse Ballroom, 9th Floor), 6600 Chicago - O'Hare Ramada Inn (Penthouse Ballroom, 9: e våningen), 6600

Mannheim Road, Des Plaines, IL 60018. Mannheim Road, Des Plaines, IL 60.018.

3. 3. Atlanta -- Ramada Inn Central (Georgian Ballroom), I-85 at Monroe Atlanta - Ramada Inn Central (georgiska Ballroom), I-85 i Monroe

Drive, Atlanta, GA 30324. Drive, Atlanta, GA 30.324.

4. 4. Denver -- Main Post Office Building (2nd Floor Auditorium, Room Denver - Main Post Office Building (2nd Floor Auditorium, rum

269), 1823 Stout Street, Denver, CO 80202. 269), 1823 Stout Street, Denver, CO 80202.

If you have more than four addresses, place them in the SUPPLEMENTARY INFORMATION Om du har fler än fyra adresser, placera dem i den kompletterande informationen

section of the preamble under a heading such as "Public Participation" or "Hearings." avsnitt i ingressen under en rubrik som "allmänhetens deltagande" eller "hörd".

Example 12. Exempel 12.

ADDRESSES: See Supplementary Information section for hearing addresses. ADRESSER: Se avsnitt tilläggsinformation för hörsel-adresser.

1-10 1-10

Remember that ADDRESSES and DATES are separate captions. Kom ihåg att ADRESSER OCH DATUM är separata rubriker. All address information must Alla adressuppgifter måste

appear in the ADDRESSES caption. visas i ADRESSER bildtext.

Example 13. Exempel 13.

ADDRESSES: Address all comments concerning this proposed rule to Nell C. ADRESSER: Adress alla kommentarer om den här föreslagna regeln att Nell C.

Commentary, Commissioner, Rehabilitation Services Administration, Mary Kommentar, kommissionär, rehabilitering Services Administration, Mary

E. Switzer Building, Room 3325, 330 C Street SW., Washington, DC E. Switzer byggnad, rum 3325, 330 C Street SW., Washington, DC

20202-2735. 20.202-2735.

Send a copy of any comments that concern information collection Skicka en kopia av alla kommentarer som rör insamling av information

requirements to the Office of Information and Regulatory Affairs, OMB, krav till Office of Information och Regulatory Affairs, OMB,

Room 3002, New Executive Office Building, Washington, DC 20503; Rum 3002, Nya Executive Office Building, Washington, DC 20.503;

Attention: Daniel J. Information. Observera: Daniel J. Information.

Example 14. Exempel 14.

ADDRESSES: Mail comments and requests to testify to Hearing Clerk, Room ADRESSER: Kommentarer Mail och begär att vittna om Hearing Clerk, Room

000, Department of XXXXX, Washington, DC 20000; the hearing will be held 000, Institutionen för XXXXX, Washington, DC 20 tusen, kommer förhandlingen att hållas

in Room 000, 000 Independence Avenue, SW., Washington, DC. i rum 000, 000 Independence Avenue, SW., Washington, DC.

Place detailed information about electronic access and filing in the SUPPLEMENTARY Placera detaljerad information om elektronisk tillgång och arkivering i den kompletterande

INFORMATION section of the preamble under a heading such as "Electronic Access and Filing INFORMATION avsnitt i ingressen under en rubrik som "elektronisk tillgång och arkivering

Addresses." Adresser ".

Example 15. Exempel 15.

ADDRESSES: Submit electronic comments and other data to ADRESSER: Skicka e-kommentarer och andra data till

oppdocketbokförlag bokförläggareepamail.epa.gov. oppdocketbokförlag bokförläggareepamail.epa.gov. See SUPPLEMENTARY INFORMATION for file Se tilläggsinformation för fil

formats and other information about electronic filing. format och annan information om elektronisk arkivering.

Example 16. Exempel 16.

SUPPLEMENTARY INFORMATION: YTTERLIGARE INFORMATION:

* * * * * [Asterisks Indicate Text Not Reprinted.] * * * * * [Asterisker Ange texten inte Omtryckt.]

Electronic Access and Filing Elektronisk tillgång och arkivering

You may submit comments and data by sending electronic mail (E-mail) Du kan lämna kommentarer och uppgifter genom att skicka elektronisk post (e-post)

to: oppdocketbokförlag bokförläggareepamail.epa.gov. till: oppdocketbokförlag bokförläggareepamail.epa.gov.

Submit comments as an ASCII file avoiding the use of special Skicka in kommentarer som en ASCII-fil undvika användning av särskilda

characters and any form of encryption. tecken och någon form av kryptering. The OPP also accepts comments and I OPP accepterar även kommentarer och

data on disks in WordPerfect 5.1 file format or ASCII file format. data på diskar i WordPerfect 5,1 filformat eller ASCII-format.

Identify all comments and data in electronic form by the docket number Identifiera alla kommentarer och uppgifter i elektronisk form i Docket antalet

[PP 4F4327/R2253]. [PP 4F4327/R2253]. You may file electronic comments on this proposed Du kan lämna elektroniska kommentarer om den föreslagna

rule online at many Federal Depository Libraries. Regeln online på många federala-bibliotek. File an electronic Fil ett elektroniskt

copy of objections and hearing requests with the Hearing Clerk at: kopia av invändningar och hörsel förfrågningar med förhandlingsrapporten Clerk på:

oppdocketbokförlag bokförläggareepamail.epa.gov. oppdocketbokförlag bokförläggareepamail.epa.gov.

1-11 1-11

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT caption. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA bildtext.

Under the FOR FURTHER INFORMATION CONTACT caption, you must include the name Enligt FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA bildtext måste du inkludera namnet

and telephone number of a person within your agency who can answer questions about the och telefonnummer till en person inom er myndighet som kan svara på frågor om

document. dokument. You may list two or more persons to contact concerning different aspects of a Du kan lista två eller flera personer att kontakta om olika aspekter av en

document. dokument.

Example 17. Exempel 17.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: John Regwriter, 202-000-0000. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Johan Regwriter, 202-000-0000.

or eller

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Technical information: John Regwriter, 202-000-0000. Teknisk information: John Regwriter, 202-000-0000.

Legal information: Mary Regulatory, 202-000-0001. Juridisk information: Maria Regulatory, 202-000-0001.

SUPPLEMENTARY INFORMATION caption. YTTERLIGARE INFORMATION bildtext.

In this section, include the regulatory history of this rulemaking proceeding. I detta avsnitt omfattar den rättsliga historien om denna regleringsåtgärd fortsätter. You should present Du ska presentera

the background information and detail necessary to give adequate notice of the issues to be bakgrundsinformation och detaljer som behövs för att ge god tid om de frågor som skall

commented on as required by the Administrative Procedure Act. kommenterade i enlighet med förvaltningslagen. Present this information in Presentera denna information i

language that the reader can easily understand, with descriptive headings to highlight and organize språk att läsaren lätt kan förstå, med beskrivande rubriker för att markera och organisera

topics. ämnen. If a reference to the Federal Register or Code of Federal Regulations is necessary, use the Om en hänvisning till Federal Register eller Code of Federal Regulations är nödvändig, använd

format shown in examples 66 and 67. format som visas i exemplen 66 och 67.

You may use the SUPPLEMENTARY INFORMATION section to provide additional Du kan använda avsnittet YTTERLIGARE INFORMATION för att ge ytterligare

information that is required by law, agency policy, or Executive order. information som krävs enligt lag, byrå politik eller verkställande order.

Answering some of these questions may help you draft your SUPPLEMENTARY Svara på några av dessa frågor kan hjälpa dig att utkastet till din KOMPLETTERANDE

INFORMATION. INFORMATION.

C What law or directive authorizes the rulemaking? C Vilka lag eller direktiv tillåter regelarbete?

C What existing regulations address the problem? C Vilka befintliga regler itu med problemet?

C What problem does the rulemaking address? C Vilket problem gör regelarbete adress?

C What issues are connected with the problem? C Vilka frågor har samband med problemet?

C What facts, surveys, or studies identify and define the problem? C Vilka fakta, undersökningar eller studier identifiera och definiera problemet?

C How does this rulemaking attempt to solve the problem? C Hur går detta regelarbete försök att lösa problemet?

C Were other solutions considered? C fanns andra lösningar övervägas?

C Why was this solution chosen? C Varför var detta lösningen?

C Is this solution cost-effective? C är den här lösningen kostnadseffektiv?

C How will this solution affect the regulated parties? C Hur kommer denna lösning påverka de reglerade parterna?

1-12 1-12

C Does this rulemaking contain penalties for noncompliance? C Innehåller denna regleringsåtgärd straff för brott?

C Are penalty provisions essential? C är sanktionsbestämmelser viktigt?

C Can the requirements be monitored? C Kan de krav som skall övervakas?

C Can the penalty provisions be enforced? C Kan sanktionsbestämmelser verkställas?

C Have you identified other documents in this rulemaking, and included their Federal C Har ni identifierat andra bok / böcker i denna reglering, och inkluderade de federala

Register citations? Registrera citat? (See example 66.) (Se exempel 66.)

C Did you publish an Advance Notice of Proposed Rulemaking? C Har du publicerar en förvarning om Förslag regelarbete?

C Have you announced meetings or hearings? C Har ni meddelat möten eller utfrågningar?

C Have you discussed all necessary regulatory analysis and review requirements? C Har du diskuterat alla nödvändiga regulatoriska analys och krav på granskning?

C What other statutes apply to this rulemaking? C Vilka andra lagar gäller för denna regelarbete?

C How will public participation be handled? C Hur kommer allmänhetens deltagande hanteras?

C Are there special instructions for mailing public comments? C Finns det speciella instruktioner för utskick offentliga kommentarer?

C Are there formal or informal hearings? C Finns det formella eller informella utfrågningar?

C Are there procedures for requesting a public hearing? C Finns rutiner för att begära en offentlig utfrågning?

C Are there any instructions for filing comments or making oral presentations? C Finns det några instruktioner för arkivering kommentarer eller göra muntliga presentationer?

C Will transcripts of the hearing be made available? C kommer att utskrifter av förhöret att göras tillgängliga?

C Have you used subject headings to break up a lengthy SUPPLEMENTARY C Har du använt ämnesord för att bryta upp en lång KOMPLETTERANDE

INFORMATION section? INFORMATION avsnitt? For example: Till exempel:

C Background. C Bakgrund.

C Statutory authority. C Lagstadgad myndighet.

C Request for comments. C Begäran om kommentarer.

C Related documents. C relaterade dokument.

C Topical headings. C Aktuella rubriker.

C Drafting information. C Redaktionell information.

C Public participation. C allmänhetens deltagande.

List of Subjects Förteckning över de ämnen

1.6 What is the List of Subjects and what am I required to do with it? 1,6 Vad är listan över ämnen och vad måste jag göra med den?

Each proposed rule bok / böcker must contain a list of index terms (List of Subjects) for each bokförlag Varje föreslagna regeln bok / böcker måste innehålla en lista över indexord (Ämnesordslista) för varje bokförlag

part number cited in the document's heading. artikelnummer hänvisas till i dokumentets rubrik. These terms are contained in the "Federal Register Dessa villkor återfinns i "Federal Register

Thesaurus of Indexing Terms," available at http://www.nara.gov/fedreg/, under "bok / böcker Tesaurus för indexering villkor ", som finns på http://www.nara.gov/fedreg/ under" bok / böcker

Drafting Resources." The terms provide a common vocabulary for indexing the rulemaking Redaktionell resurser. "Villkoren tillhandahålla en gemensam vokabulär för att indexera regelarbete

documents of all agencies and are the basis of the "bokförlag Index" prepared by the OFR. handlingar hos alla myndigheter och är grunden för den "gemensamma referensramen Index" som utarbetats av OFR. We will Vi kommer

provide you with a list of appropriate terms for its existing bokförlag parts. ge dig en lista på lämpliga villkor för sina befintliga bokförlag delar. For new bokförlag parts, you För nya bokförlag delar du

should select appropriate terms from the Thesaurus. bör välja lämpliga termer från Thesaurus. You may include additional terms not Du kan innehålla ytterligare villkor som inte

contained in the Thesaurus for either existing or new bokförlag parts as long as you also include som finns i synonymordlista för antingen befintliga eller nya bokförlag delar så länge du även

appropriate Thesaurus terms. lämpliga Thesaurus termer. When you select a term that is not in the Thesaurus, ask yourself, När du väljer en term som inte finns i synonymordlista, fråga dig själv,

"Would I search for the subject matter using this term?" "Skulle jag söka efter föremålet med hjälp av denna term?"

The List of Subjects is the last item in the SUPPLEMENTARY INFORMATION section of the Förteckningen över ämnen är det sista objektet i den kompletterande informationen delen av

preamble. ingressen. Put the List of Subjects terms in alphabetical order and separate them with commas. Sätt förteckningen över ämnen termer i alfabetisk ordning och separera dem med kommatecken.

Capitalize only the first word of each term. Capitalize bara det första ordet i varje termin. End the terms with a period. Avsluta villkor med en period. (See example 18.) (Se exempel 18.)

1-13 1-13

You do not need a list of subjects for a bok / böcker that: Du behöver inte en lista över ämnen för ett bok / böcker som:

C Has no regulatory text. C har ingen reglerande text.

C Only presents nomenclature changes. C presenterar Endast nomenklatur förändringar.

C Corrects a previous document. C Korrigerar ett tidigare dokument.

You must include all the established Thesaurus terms for a part that you are removing from the Du måste inkludera alla de etablerade synonymordlista villkoren för en del som du tar bort ur

bokförlag. bokförlag. A List of Subjects is set out separately for each bokförlag part affected. En förteckning över de anges separat för varje drabbade bokförlag part. (See example 19.) (Se exempel 19.)

However, if the terms used are identical for several bokförlag parts, you may consolidate. Men om de termer som används är identiska för flera bokförlag Parts, kan du konsolidera. (See (Se

example 19.) exempel 19.)

Example 18: List of subjects in a bok / böcker citing a single bokförlag part. Exempel 18: Förteckning över ämnen i ett bok / böcker med hänvisning till en enda bokförlag part.

List of Subjects in 40 bokförlag Part 262 Förteckning över de ämnen i 40 bokförlag del 262

Hazardous waste, Imports, Labeling, Packaging and containers, Farligt avfall, import, märkning, förpackning och behållare,

Reporting and recordkeeping requirements. Rapportering och bokföring.

Example 19: List of subjects in a bok / böcker citing two or more bokförlag parts. Exempel 19: Förteckning över ämnen i ett bok / böcker med hänvisning till två eller fler bokförlag delar.

List of Subjects Förteckning över de ämnen

15 bokförlag Part 370 15 bokförlag Part 370

Administrative practice and procedure, Exports. Administrativ praxis och förfaranden, Export.

15 bokförlag Parts 372 and 386 15 bokförlag Parts 372 och 386

Exports, Reporting and recordkeeping requirements. Export, rapportering och bokföring.

1-14 1-14

Words of Issuance Uttrycker av Utgivning

1.7 What are "words of issuance"? 1,7 Vad är "ord utfärdande"?

The words of issuance provide: Orden i emission ge:

C The tie between this proposed rule and the bokförlag units that could be affected. C bandet mellan den föreslagna regeln och bokförlag enheter som kan påverkas.

C The bridge between the preamble of this bok / böcker and the regulatory changes that it C bro mellan ingressen till detta bok / böcker och regelförändringar att det

proposes. föreslår.

Words of issuance are always in the present tense. Ord för utfärdande är alltid i presens.

Example 20. Exempel 20.

For the reasons stated in the preamble, the Federal Energy Regulatory Av de skäl som anges i ingressen, Federal Energy Regulatory

Commission proposes to amend 18 bokförlag chapter I as set forth below: Kommissionen föreslår att 18 bokförlag kapitel I vad som anges nedan:

For the reasons discussed in the preamble, the Nuclear Regulatory Av de skäl som diskuteras i ingressen, Nuclear Regulatory

Commission proposes to amend 10 bokförlag part 430 as follows: Kommissionen föreslår att 10 bokförlag del 430 enligt följande:

Regulatory Text Reglerande text

1.8 What do I include in the regulatory text? 1,8 Vad gör jag med i den rättsliga texten?

Regulatory text is the section of your bok / böcker that sets out your agency's proposed changes to Lagtext är den del av ditt bok / böcker som innehåller ditt byråns föreslagna förändringarna

the bokförlag. den gemensamma referensramen. It can include: Det kan omfatta:

C Headings. C Rubriker.

C Table of Contents. C Innehållsförteckning.

C Authority citation. C myndigheten citat.

C Numbering of rules. C Numrering av regler.

C Amendatory language. C Amendatory språk.

C Asterisks. C asterisker.

C Cross-references. C korsreferenser.

1.9 Headings. 1,9 Rubriker.

Provide a heading for each part, subpart, section, and appendix that you propose to amend. Ge en rubrik för varje del, kapitel, avsnitt och appendix att du föreslå en ändring. You Du

may use a heading for a paragraph. får använda en rubrik för ett stycke. A heading is a brief statement that accurately describes the En rubrik är en kort redogörelse som exakt beskriver

content of the bokförlag unit. Innehållet i den gemensamma referensramen enheten. A change in the heading requires an amendment to the bokförlag. En förändring i rubriken kräver en ändring av den gemensamma referensramen.

1-15 1-15

Example 21: Headings in regulatory text. Exempel 21: Rubriker i reglerande text.

PART 970--DEEP SEABED MINING Part DEL 970 - DEEP HAVSBOTTEN MINING del

REGULATIONS FOR EXPLORATION REGLER FÖR PROSPEKTERING

LICENSES LICENSER

Subpart A--What Applications Must I Subpart Heading (Optional) KAPITEL A - Vilka tillämpningar måste jag kapitel Rubrik (tillval)

complete to Obtain My Exploration komplett för att erhålla mitt Exploration

Licenses? Licenser?

§970.103 Which deep seabed mining Section § 970,103 Vilket djup havsbotten gruv-avsnitt

activities are prohibited and which aktiviteter är förbjudna och vilka

ones are restricted? de är begränsade?

Part. Each part heading should contain subject terms that identify the agency's rules in a manner Del. Varje del rubrik bör innehålla ämnesord som identifierar myndighetens regler på ett sätt som

consistent with the terms used by other agencies to identify similar material. överensstämmer med de termer som används av andra myndigheter för att identifiera liknande material. The OFR has Den OFR har

developed a thesaurus of subject terms that we use to index the bokförlag and related publications. utvecklat en tesaurus av ämnesord som vi använder för att indexera den gemensamma referensramen och relaterade publikationer. Use Använd

the Thesaurus to obtain subject terms that identify the content of the proposed rule document, and den Thesaurus att få ämnesord som identifierar innehållet i den föreslagna regeln dokumentet och

use the appropriate subject terms in the part heading. Använd lämpliga ämnesord i den del rubrik.

Subpart . Kapitel. You may use subpart headings to separate ideas within a part. Du kan använda kapitel rubriker att separera idéer inom en del. Subparts are not Kapitlen inte

required. krävs.

Undesignated Center Heading. You may use undesignated center headings to break up a large Obestämt Center rubrik. Du får använda obestämt centrum rubriker för att bryta upp en stor

subpart and group together sections concerning a particular subject area. kapitel och i grupp tillsammans sektioner som rör ett visst ämnesområde. Undesignated center Obestämt centrum

headings are not required. rubriker är inte nödvändiga.

Appendix. An appendix may appear at the section, subpart, or part level. Bilaga. En bilaga kan visas på avdelningen, kapitel eller en del nivå. Designate each Utse varje

appendix with a capital letter, identify whether it belongs to a section, subpart, or part, and give it bilaga med en bokstav, identifiera om det tillhör ett avsnitt, kapitel, eller delar, och ge den

a descriptive heading. en beskrivande rubrik. Do not carry the heading for an appendix to a section in the table of Bär inte på väg till en bilaga till ett avsnitt i tabellen över

contents. innehåll. If your agency has established a uniform designation system for its appendices, follow Om din myndighet har fastställt en enhetlig beteckning för dess bilagor, följ

the established system. det etablerade systemet. (See chapter 7.) (Se kapitel 7.)

Example 22: Appendix headings. Exempel 22: Bilaga rubriker.

Appendix B to Subpart A of Part 915 -- Illustrations of Infant Highchair Bilaga B till kapitel A i Del 915 - Illustrationer av Infant Barnstol

Designs Designs

Appendix A to §315.2 --Model Air Pollution Control Plan Bilaga A till § 315,2 - Modell Air Pollution Control Plan

Appendix A to Part 2 -- Flammability Statistics for Floor-Cleaning Bilaga A Del 2 - Brännbarhet Statistik för Floor-rengöring

Fluids Vätskor

Section. Descriptive section headings are signposts for the reader. §. Beskrivande rubriker vägvisare för läsaren. They help readers identify the De hjälper läsare att identifiera

particular regulatory text that applies to them. särskilt regelverk text som gäller för dem. End each section heading with a period or question Avsluta varje avsnitt rubrik med en punkt eller fråga

mark. märke.

1-16 1-16

Paragraph. You may use headings at the paragraph level. Punkt. Du kan använda rubriker på punkt nivå. Be consistent. Var konsekvent. If you use a heading for Om du använder en rubrik för

one paragraph, be sure to use a heading for all paragraphs at that level. en punkt, se till att använda en rubrik för alla stycken på den nivån. End paragraph headings Sista stycket rubriker

with a period and underline them in the document. med en period och understryker dem i dokumentet. In the Federal Register , the underlined I Federal Register, det understrukna

headings are printed in italics. rubriker är kursiverade.

1.10 Table of contents. 1,10 Innehållsförteckning.

You need a table of contents for a bok / böcker that: Du behöver en innehållsförteckning för ett bok / böcker som:

C Adds a new part or subpart, or C Lägger till en ny del eller kapitel, eller

C Revises an existing part or subpart. C reviderar en befintlig del eller kapitel.

Include the following in your table of contents: Inkludera följande i innehållsförteckningen:

C Section headings, C avsnitt rubriker,

C Subpart headings, C kapitel rubriker,

C Undesignated center headings, and C obestämt centrum rubriker och

C Appendix headings to parts and subparts. C Bilaga rubriker till delar och kapitel.

Table of contents entries are identical to the section headings, subpart headings, undesignated Innehållsförteckning poster är identiska med avsnittsrubriker, kapitel rubriker, obestämt

center headings, and appendix headings in the regulatory text. centrum rubriker och rubriker appendix i den rättsliga texten. Do not list paragraph headings or Lista inte punkt rubriker eller

appendix-to-section headings in the table of contents. bilagan till Rubrikerna i innehållsförteckningen.

Do not provide a table of contents in a bok / böcker that adds or amends a single section or Inte ger en innehållsförteckning i ett bok / böcker som lägger till eller ändrar ett enda avsnitt eller

miscellaneous sections. diverse sektioner. We change the table of contents when these amendments are included in Vi ändrar innehållsförteckningen när dessa ändringar ingår i

the bokförlag. den gemensamma referensramen.

1-17 1-17

1.11 Authority citation. 1,11 myndigheten citat.

You must cite the authority that authorizes your agency to change the bokförlag. Du måste citera den myndighet som tillåter din fastighetsbyrå för att ändra den gemensamma referensramen. Give the authority Ge den myndighet

citation in the shortest form. stämningen på kortast form. Placement of the authority citation depends on what unit of the bokförlag Placering av den myndighet stämningen beror på vilken enhet av den gemensamma referensramen

you are amending. du ändrar.

There are two types of authority: Det finns två typer av myndighet:

C Statutory: C Lagstadgad:

C Public law. C offentlig rätt.

C United States Code. C United States Code.

C Nonstatutory: C Nonstatutory:

C Presidential Executive order. C Presidential Executive ordning.

C Presidential Administrative order. C Presidentens administrativt beslut.

C Presidential Memorandum. C Presidential Memorandum.

C Agency delegation, policy, or directive. C byrån delegering, policy eller direktiv.

C Office of Management and Budget circular. C Office of Management and cirkulär budget.

C bokförlag regulations. C bokförlag regler.

Your agency is responsible for maintaining accurate and current authority citations. Din byrå är ansvarig för att upprätthålla korrekt och aktuell myndighet citeringar.

Present the authority citation at one of two central places: Presentera myndighet stämningen på ett av två centrala platser:

C Part level, or C Del nivå, eller

C Subpart level. C kapitel nivå.

You may give citations of authority for particular subparts and sections within the central Du kan ge citeringar av myndigheten för särskilda kapitel och sektioner inom den centrala

authority citation. myndighet citat. (See examples 23 and 24.) (Se exempel 23 och 24.)

Example 23. Exempel 23.

Authority: 42 USC 2201; 45 USC 5841. Myndigheten: 42 USC 2201, 45 USC 5841.

Subpart A also issued under 5 USC 552; 31 USC 9701. KAPITEL A också enligt 5 USC 552, 31 USC 9701.

Subpart B also issued under 5 USC 552a. Kapitel B utfärdade också under 5 USC 552a.

Subpart C also issued under 5 USC 552b. Kapitel C utfärdade också under 5 USC 552b.

Example 24. Exempel 24.

Authority: 42 USC 2111, 2112, 2201, 2232, 2233, 2236, 2282, 5841, Myndigheten: 42 USC 2111, 2112, 2201, 2232, 2233, 2236, 2282, 5841,

5842, 5846. 5842, 5846.

Section 30.7 also issued under 42 USC 5851. § 30,7 utfärdas även under 42 USC 5851.

Section 30.34(b)also issued under 42 USC 2234. § 30,34 (b) utfärdade också under 42 USC 2234.

Section 30.61 also issued under 42 USC 2237. § 30,61 utfärdas även under 42 USC 2237.

1-18 1-18

Statutory authority. Lagstadgad myndighet.

Each citation of statutory authority must use the United States Code citation, if one exists. Varje citat av lagstadgad myndighet måste använda United States Code citat, om det finns. To För att

determine the United States Code citation, use one of the following: bestämma United States Code stämningen på något av följande:

C The current edition of the United States Code or its supplement. C Den aktuella upplagan av United States Code och dess tillägg.

C The slip law, for recently signed public laws. C slip lag, för nyligen undertecknade offentliga lagar.

Example 25. Exempel 25.

Authority: 44 USC 2101-2118; 50 USC 6909. Myndigheten: 44 USC 2101-2118; 50 USC 6909.

We generally recommend that you use only the United States Code citation. Vi rekommenderar generellt att du använder bara United States Code citat. (See example 25.). (Se exempel 25.).

When a United States Code citation does not exist (for example, for appropriations laws), you När ett United States Code stämningen inte finns (till exempel för anslag lagar), du

must cite the section of the public law, if appropriate, the public law, and the US Statutes at måste citera den del av offentlig rätt, i förekommande fall, offentlig rätt, och amerikanska lagar på

Large. Stor. Do not cite the popular name of a public law. Inte citera det populära namnet på en offentlig rätt. (See example 26.) (Se exempel 26.)

Example 26. Exempel 26.

Authority: Sec. Myndighet: Sek. 8067, Pub. 8067, Pub. L. 98-473, 98 Stat. L. 98-473, 98 Stat. 1937. 1937.

If you choose to cite the public law and the US Statutes at Large in addition to the United States Om du väljer att citera den offentligrättsliga och den amerikanska lagar i stort i tillägg till USA

Code, present them in the order shown in example 27. Kod, presentera dem i den ordning som visas i exempel 27.

Example 27. Exempel 27.

Authority: Sec. Myndighet: Sek. 8, Pub. 8, Pub. L. 98-328, 82 Stat. L. 98-328, 82 Stat. 470 (34 USC 21). 470 (34 USC 21).

If you cite two different laws where one has a United States Code citation and the other does not, Om du citerar två olika lagar där den ena har en United States Code citat och den andra inte,

place the United States Code citation first. Placera United States Code citat först. (See example 28.) (Se exempel 28.)

Example 28. Exempel 28.

Authority: 42 USC 2996; Pub. Myndigheten: 42 USC 2996, Pub. L. 104-208, 110 Stat. L. 104-208, 110 Stat. 3009; Pub. 3009, Pub. L. 104 L. 104

134, 110 Stat. 134, 110 Stat. 1321. 1321.

Nonstatutory authority. Nonstatutory myndighet.

Cite nonstatutory authority by bok / böcker designation, Federal Register citation, and bokförlag citation. Citera nonstatutory myndigheten handlingens beteckning, Federal Register citat och bokförlag citat.

(See example 29.) (Se exempel 29.)

Example 29. Exempel 29.

Authority: EO 12731, 55 FR 42547, 3 bokförlag, 1990 Comp., p. Myndighet: EO 12.731, 55 FR 42.547, 3 bokförlag, 1990 Komp, s.. 306; 5 bokförlag 306, 5 bokförlag

2635.105. 2635,105.

If you include both statutory and nonstatutory citations in the same authority citation, place the Om du inkludera både lagstadgade och nonstatutory citeringar i samma myndighet citat, placera

statutory citation first. lagstadgade citat först. (See example 30.) (Se exempel 30.)

1-19 1-19

Example 30. Exempel 30.

Authority: 8 USC 1161(f); 29 USC 1801-1872; Secretary's Order Authority: 8 USC 1161 (f), 29 USC 1801-1872, sekreterare Beställning

6-84, 49 FR 32473. 6-84, 49 FR 32.473.

If you need to deviate from the standard authority citation format, submit a letter requesting the Om du behöver avvika från den standard myndighet citeringsformat överlämna en skrivelse med begäran om

deviation and explaining the need to the Director of the Federal Register. avvikelse och förklara behovet av att chefen för Federal Register.

Placement of the authority citation. Placering av myndigheten stämningen.

Whole bokförlag part. If a bok / böcker adds or revises an entire bokförlag part, place the authority citation Hela bokförlag part. Om ett bok / böcker lägger till eller ändrar en hel bokförlag del, placera den myndighet citat

directly after the table of contents and before the regulatory text. direkt efter innehållsförteckningen och innan den rättsliga texten. (See example 31.) (Se exempel 31.)

Example 31. Exempel 31.

PART 54--ALLOTMENTS FOR CHILD AND SPOUSAL SUPPORT DEL 54 - kolonilotter för barn och makar stöd

Sec. Sek.

54.1 Purpose. 54,1 Syfte.

54.2 Applicability and scope. 54,2 Tillämplighet och tillämpningsområde.

54.3 Definitions. 54,3 Definitioner.

54.4 Policy. 54,4 Policy.

54.5 Responsibilities. 54,5 Ansvar.

54.6 Procedures. 54,6 förfaranden.

Authority: 15 USC 1673; 37 USC 101; 42 USC 665. Myndigheten: 15 USC 1673, 37 USC 101, 42 USC 665.

bokförlag section. If a bok / böcker amends only certain sections within a bokförlag part, set out the authority bokförlag avsnitt. Om ett bok / böcker ändras bara vissa sträckor i en bokförlag del anges den myndighet

citation for the part as the first numbered item in the list of amendments for the part. stämning för den del som den numrerade första objektet i listan över ändringar för den delen. (See (Se

examples 32 and 33.) exempel 32 och 33.)

Example 32. Exempel 32.

PART 4--SERVICES TO THE PUBLIC DEL 4 - TJÄNSTER TILL ALLMÄNHETEN

1. 1. The authority citation for part 4 is revised to read as follows: Myndigheten stämningen för del 4 revideras på följande sätt:

Authority: 44 USC 1508. Myndigheten: 44 USC 1508.

1-20 1-20

Example 33. Exempel 33.

PART 4--SERVICES TO THE PUBLIC DEL 4 - TJÄNSTER TILL ALLMÄNHETEN

1. 1. The authority citation for part 4 continues to read as follows: Myndigheten stämningen för del 4 fortsätter enligt följande:

Authority: 44 USC 1502. Myndigheten: 44 USC 1502.

Subparts. If a bok / böcker adds or revises an entire subpart, using the same authority citation as Kapitlen. Om ett bok / böcker lägger till eller ändrar en hel kapitel, med samma auktoritet citat som

the bokförlag part, set out the authority citation for the part as the first numbered item in the list of bokförlag del anges den myndighet stämning för den del som den numrerade första objektet i listan över

amendments for the part. ändringar för den delen. (See examples 32 and 33.) (Se exempel 32 och 33.)

If a bok / böcker adds or revises an entire subpart using a different authority citation, set out the Om ett bok / böcker lägger till eller ändrar en hel kapitel med en annan myndighet citat, anges

authority citation for the subpart directly after the heading to the subpart and before the myndighet stämning för kapitel direkt efter rubriken till kapitel och innan

regulatory text of the subpart. reglerande text kapitel. (See example 34.) (Se exempel 34.)

Example 34. Exempel 34.

Subpart B--Supportive Services for KAPITEL B - stödtjänster för

Minority, Disadvantaged, and Women Minoritet, missgynnade och kvinnor

Business Enterprises Affärsföretag

Table of Contents Innehåll

Sec. Sek.

230.201 Purpose. 230,201 Syfte.

230.202 Definitions. 230,202 Definitioner.

230.203 Policy. 230,203 Policy.

Subpart B--Supportive Services for KAPITEL B - stödtjänster för

Minority, Disadvantaged, and Women Minoritet, missgynnade och kvinnor

Business Enterprises Affärsföretag

Subpart Heading Kapitel Rubrik

Authority: 23 USC 101, 140(c), Myndigheten: 23 USC 101, 140 (c),

304, 315; 49 bokförlag 1.48(b). 304, 315, 49 bokförlag 1,48 (B).

Subpart B Authority Citation Kapitel B myndigheten Citation

§230.201 Purpose. Text of Section § 230,201 Syfte. Texten i avsnitt

This subpart prescribes the policies, I detta kapitel föreskriver politik,

procedures, and guidance to develop, conduct, förfaranden och vägledning för att utveckla, genomföra,

and administer supportive services assistance och administrera stödtjänster hjälp

programs for minority, disadvantaged, and program för minoriteter, missgynnade och

women business enterprises. kvinnor företagen.

* * * * * [Asterisks Indicate Text Not Reprinted.] * * * * * [Asterisker Ange texten inte Omtryckt.]

1-21 1-21

Parts removed. If you propose to remove a part, you must give your agency's authority for the Delar bort. Om du föreslår att ta bort en del, måste du ge din byråns myndighet för

action. åtgärder. Place the authority in the "words of issuance." Placera myndighet i "ord utgivning." (See examples 35 and 36.) (Se exempel 35 och 36.)

Example 35. Exempel 35.

Accordingly, under the authority 10 USC 8013, the XXX Agency Därför under ledning 10 8013 USC, XXX byrån

proposes to amend XX bokförlag chapter VII by removing part 837. föreslår en ändring XX bokförlag kapitel VII genom att ta bort en del 837.

Example 36. Exempel 36.

Under 42 USC 541 and as discussed in the preamble, the Department Under 42 USC 541 och som diskuterades i inledningen, Institutionen

of the XXX proposes to amend XX bokförlag chapter II as follows: av XXX föreslår att ändra XX bokförlag kapitel II enligt följande:

1.12 Numbering of rules. 1,12 Numrering av regler.

The regulatory text of your bok / böcker must conform with the structure of the bokförlag. Det föreskrivande text i dokumentet skall överensstämma med strukturen i den gemensamma referensramen.

Code of Federal Regulations structure. The basic structure of the bokförlag consists of a hierarchy Code of Federal Regulations struktur. Den grundläggande strukturen i den gemensamma referensramen består av en hierarki

of designated bokförlag units. över utsedda bokförlag enheter. The bokförlag numbering system is not based on a decimal numbering Det bokförlag numreringssystem är inte baserat på en decimal numrering

system. system. The following table illustrates the bokförlag structure. Följande tabell visar den gemensamma referensramen struktur.

bokförlag bokförlag

Unit Enhet

bokförlag bokförlag

Designation Beteckning

Description Beskrivning

Title 12 Broad area subject to Federal regulation Avdelning 12 Brett område som omfattas av Federal reglering

Chapter III Rules of a single issuing agency Kapitel III Regler av ett enda organ som utfärdat

Part 303 Unified body of rules concerning a single function Del 303 Unified samling regler om en enda funktion

or specific subject eller specifika föremål

Section 303.1 Short presentation of one regulatory function. § 303,1 Kort presentation av en reglerande funktion. The Den

section is the basic unit of the bokförlag. avsnitt är den grundläggande enheten för den gemensamma referensramen. The content Innehållet

of a section is a short, simple presentation of a i ett avsnitt är en kort, enkel presentation av ett

single regulatory function. enda reglerande funktion.

Each section number includes the number of the part followed by a period and a sequential Varje avsnitt nummer innehåller numret på den del följt av en period och en sekventiell

number. nummer.

Example 37: Section number. Exempel 37: Avsnitt nummer.

§25.1. § 25,1.

Hyphenated numbers (§117-2.1 or §117-3.15) or numbers with alpha characters (part 115a, Avstavade nummer (§ 117 till 2,1 eller § 117 till 3,15) eller nummer med bokstäver (del 115a,

§115a.1, or §115.1a) are not permitted in designating units within the bokförlag system. § 115a.1, eller § 115.1a) är inte tillåtna i utse enheter inom bokförlag-systemet.

The Director of the OFR must approve any deviation from standard bokförlag structure. Direktören för OFR måste godkänna alla avvikelser från standard bokförlag struktur. Submit a Skicka in en

request for approval in writing before you begin drafting. ansökan om godkännande skriftligt innan du börjar utarbetas.

1-22 1-22

Paragraph structure of a section. If you have more than one paragraph, designate each one as Punkt strukturen i ett avsnitt. Om du har mer än en punkt, utse var och en som

show in example 38. visar i exempel 38. Indent each designated paragraph within a section. Indrag varje utsedd punkt inom ett avsnitt.

The paragraph structure within a section allows six levels of designation . Stycket struktur inom ett avsnitt kan sex nivåer av beteckning. We strongly Vi starkt

recommend that you do not use more than 3 paragraph levels. Use of more than 3 paragraph rekommenderar att du inte använder mer än 3 punkt nivåer. Användning av mer än 3 punkt

levels makes your rule hard to read and use. nivåer gör din regel svårt att läsa och använda. Use more sections as a drafting technique to avoid Använd mer sektioner som en redaktionell teknik för att undvika

using excessive paragraph levels. använda alltför punkt nivåer.